An Phat Stone

Limestone là loại đá trầm tích, thành phần có nhiều carbon và chủ yếu được hình thành từ canxi từ nhiều mảnh xương của những sinh vật biển như ốc, sò, san hô.

Limestone hình thành trong quá trình vô cơ hoặc hữu cơ chủ yếu của các trầm tích dưới biển.

Chỉ có khoảng 15% - 25% trữ lượng đá Limestone ở trên mực nước biển.

Limestone được sử dụng rất phổ biến trong kiến trúc Bắc Mỹ và Châu Âu.

Liên hệ

Hình ảnh

0943691979
0943691979